Kategorie

Sprawdź nasze aukcje w serwisie Allegro

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.goldfishdirect.pl jest firma Goldfish z siedzibą w Olsztynie (woj.warmińsko – mazurskie) zwana dalej „sklepem internetowym” lub „www.golfishdirect.pl”.

 2. Firma Goldfish jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn od dnia 08.12.2009 pod numerem 50863.

 3. Adres firmy do korespondencji:

  Goldfish
  ul. Gałczyńskiego 8
  10-084 Olsztyn

 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów przez sieć Internet.

 5. Z usług sklepu internetowego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie według stanu na dzień złożenia zamówienia Produktu.

 6. Zdjęcia produktów znajdujące się na stronie www.goldfishdirect.pl są wykonane przez firmę Goldfish i są jej własnością.

 7. Wszystkie wymienione na stronie www.goldfishdirect.pl znaki towarowe i nazwy firm są używane jedynie w celach identyfikacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.

 8. Oferowane w sklepie internetowym produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

 9. Ceny oferowanych produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest koszt z chwili składania zamówienia przez Klienta.

II. Przyjmowanie oraz realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może nastąpić poprzez wypełnienie przez zamawiającego formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail) lub poprzez szybkie zakupy - pominięcie procedury rejestracji. Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu sklepu internetowego. Ewentualne czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie internetowym poprzez podanie loginu i hasła.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy klienta. Sprzedawca i Klient zobowiązują się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Klienta przy okazji rejestracji, Klient powinien poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

 4. W celu usunięcia konta w sklepie internetowym , Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą. Na życzenie Klienta konto zostanie usunięte w ciągu 48 godzin w dni robocze.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o uiszczenie opłaty za przesyłkę zwrotną, a także powtórną wysyłkę na poprawiony adres.

 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni niezrealizowania zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.

III. Formy płatności i dostawy

Formy Płatności:

 1. Tradycyjny przelew bankowy (dane do przelewu wysyłane są do Klienta e-mailem po złożonym przez niego zamówieniu, produkt jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty).

 2. Płatność poprzez system szybkich płatności internetowych transferuj.pl (natychmiastowa wpłata zaraz po zamówieniu produktu, regulamin serwisu dostępny na stronie www.transferuj.pl).

Formy Dostawy:

 1. Paczkomaty Inpost*.

 2. Poczta Polska*

 3. Przesyłka kurierska GLS*

*Regulaminy świadczenia usług dostępne na stronie operatora.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 2. Zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu z kompletem metek, nie może mieć śladów użytkowania,metki nie mogą byc oderwane lub uszkodzone.

 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie wraz z zakupionym towarem dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

 4. Jeśli zwrot zostaje przyjęty do realizacji, sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego produktu.

 5. Koszt odesłania towaru opłaca Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

 7. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.) sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta.

 8. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

V. Polityka prywatności

 1. Sprzedawca firma Goldfish Maciej Stempkowski z siedzibą w Olsztynie , ul. Gałczyńskiego 8, NIP 7393026909, REGON 280455611, jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających.

 2. Firma Goldfish Maciej Stempkowski może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Te dane są pozyskiwane od Zamawiających.

 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie zawarta umowa kupna sprzedaży.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nastepuje przez zaznaczenie przez Zamawiającego odpowiedniego pola na formularzu podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym.

 5. Czas przetwarzania danych osobowych jest nieokreślony.

 6. Sklep internetowy zapewnia Zamawiającym możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i  usuwanie w odpowiednim do tego miejscuw Sklepie internetowym, dostepnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępu. Zamawiający zawsze może również zwrócić się o pomoc do Sklepu internetowego droga mailową info@goldfish.pl, telefoniczną pod nr 796 633 432 lub poczta tradycyjną na adres: 10-089 Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 8

 7. Zamawiający ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prztwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zamawiający ma także prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, ze jego dane osobowe sa przetwarzane przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, zwanym "RODO".

 8. Zamawiający ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie sa przetwarzane jego dane osobowe, a takze informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktowac się z firmą Goldfish Maciej Stempkowski z siedzibą w Olsztynie, ul. Gałczyńskiego 8, w sposób okreslony w powyższych punktach.

 9. Firma Goldfish Maciej stempkowski zobowiazuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostepniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostepem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie moze wykorzystywać tych danychw celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 10. Zgromadzone dane osobowe nie są udostepniane osobom trzecim z wyłączeniem dostawców i partnerów w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doreczeniowych oraz podmiotom finansowym, za posrednictwem których nastepuje rozliczenie transakcji. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbednego minimum zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2013 r.

 2. Złożenie zamówienia zakupu produktu w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, przepisy te mają pierwszeństwo.